درایة النور 2 - نسخه آزمایشی

درایة النور 2 - نسخه آزمایشی


دانشنامه تخصصی رجال شیعه

* متن بیش از 50 عنوان در بیش از 260 جلد کتاب رجالی و حدیثی در راستای بازسازی و ارزیابی اسنادِ * بازسازی 183744 سند * شناسنامه جامع راویان احادیث * بازشناسی عناوین اصلی 53638 راوی و تعریف معیار برای 14449 راوی * اعتبارسنجی 13986 راوی * پیاده‌کردن بخشی از توثیق عام در 258 راوی با تعبیر «علی التحقیق» * ارزیابی 51580 سند روایات

اجرا در ابزار