اشتراک


اشتراک سه ماهه


قیمت:   40,000 تومان

دسترسی سه ماهه به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک شش ماهه


قیمت:   70,000 تومان

دسترسی شش ماهه به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک یک ساله


قیمت:   100,000 تومان

دسترسی یک ساله به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

خرید از طریق PayPal


PayPal

اشتراک از طریق کدشارژ


در صورت داشتن کد-شارژ، کلیک کنید