اشتراک


اشتراک سه ماهه


قیمت: 40,000   24,000 تومان 40 % تخفیف

دسترسی سه ماهه به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک شش ماهه


قیمت: 70,000   42,000 تومان 40 % تخفیف

دسترسی شش ماهه به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک یک ساله


قیمت: 100,000   60,000 تومان 40 % تخفیف

دسترسی یک ساله به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

خرید از طریق PayPal


PayPal

اشتراک از طریق کدشارژ


در صورت داشتن کد-شارژ، کلیک کنید