اشتراک


اشتراک سه ماهه


قیمت:   40,000 تومان

دسترسی سه ماهه به نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک شش ماهه


قیمت: 80,000   64,000 تومان 20 % تخفیف

دسترسی شش ماهه به نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک یک ساله


قیمت: 160,000   112,000 تومان 30 % تخفیف

دسترسی یکساله به نرم افزارهای نور


اشتراک

خرید از طریق PayPal


PayPal

اشتراک از طریق کدشارژ


در صورت داشتن کد-شارژ، کلیک کنید