اشتراک


اشتراک سه ماهه


قیمت:   48,000 تومان

دسترسی سه ماهه به نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک شش ماهه


قیمت: 96,000   76,800 تومان 20 % تخفیف

دسترسی شش ماهه به نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک یک ساله


قیمت: 192,000   134,400 تومان 30 % تخفیف

دسترسی یکساله به نرم افزارهای نور


اشتراک

خرید از طریق PayPal


PayPal

اشتراک از طریق کدشارژ


در صورت داشتن کد-شارژ، کلیک کنید

مشاوره و خرید اشتراک سازمانی : 021-42146000 داخلی 202-209