اشتراک


اشتراک سه ماهه


قیمت: 40,000   32,000 تومان 20 % تخفیف

دسترسی سه ماهه به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک شش ماهه


قیمت: 70,000   56,000 تومان 20 % تخفیف

دسترسی شش ماهه به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

اشتراک یک ساله


قیمت: 100,000   80,000 تومان 20 % تخفیف

دسترسی یک ساله به همه نرم افزارهای نور


اشتراک

خرید از طریق PayPal


PayPal

اشتراک از طریق کدشارژ


در صورت داشتن کد-شارژ، کلیک کنید