نور الانوار 2.2

نور الانوار 2.2


نخستین دانشنامه چند رسانه ای قرآن کریم

متن قرآن با خط زیباى عثمان طه (مصحف مدنیه) و قرآن رایج (نیریزى) با اعراب، متن ۹ تفسیر، ارایه روایات تفسیرى، روایات مرتبط با آیات، فضیلت و شأن نزول سور و...