دستور نسخه 2.5

دستور نسخه 2.5


مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفری

در نرم‌افزار «دستور 2.5»، چهار کتاب «مجموعه تنقیح‏‌شده قوانین و مقررات حقوقى و کیفرى» موجود در «دستور 1» فرمت تخصصى خورده و بعلاوه قوانین و مقررات جدید در قالب بیش از 840 عنوان ارائه شده است؛ به گونه‌اى که هر قانون، حکم یک کتاب را پیدا نموده و ...