عشق و عطش - روایت تاریخ کربلا

عشق و عطش - روایت تاریخ کربلا


اثر آقای اميد آرام به صورت گويا

ارائه کتاب «عشق و عطش؛ روايت تاريخ کربلا بر اساس لهوف سيد ابن طاووس» اثر آقای اميد آرام، به صورت گويا و ...

اجرا در ابزار