مجموعه آثار عبدالرحمن جامی

مجموعه آثار عبدالرحمن جامی


دیوان جامی، مثنوی هفت اورنگ، بهارستان، نفحات الأنس، لوایح و لوامع، رسائل جامی و شرح جامی بر فصوص و کافیه ابن حاجب

متن کامل 20 عنوان کتاب در 24 جلد (شامل 27 رساله) از تألیفات ادیب و عارف نامدار خطّه خراسان، خاتم الشعراء و بزرگ سخن‌سرای فارسی‌زبان، نورالدین عبدالرحمن جامی، در موضوعات مختلف علوم اسلامی: عرفان، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، حکمت و کلام

اجرا در ابزار