نور احکام

نور احکام


آموزش چندرسانه ای توضیح المسائل

نور احكام 1 تا 5 شامل آموزش بیش از 1200 مساله شرعی از ابتدای تقلید تا پایان رساله در بیش از 90 درس طی حدود 5 ساعت و ...