فهرست نسخ خطی علوم و فنون - به اهتمام دکتر یوسف بیگ باباپور

فهرست نسخ خطی علوم و فنون - به اهتمام دکتر یوسف بیگ باباپور


فهرست توصیفی و کتاب‌‌شناسی دست نوشت های متعلق به دوره تمدن اسلامی و موجود در کتابخانه های ایران و برخی کتابخانه های جهان، شامل علوم و فنونِ پزشکی، کیمیا و ...

اجرا در ابزار